Češi jsou stále vzdělanější

Struktura obyvatelstva České republiky z hlediska nejvyššího dosaženého vzdělání prošla od roku 1995 výraznými změnami.

Tyto změny způsobila populační dynamika na obou koncích věkového spektra. Nové generace kontinuálně navyšují podíl osob s vyšším stupněm vzdělání.

Zatímco před patnácti lety v populaci starších patnácti let převládaly osoby s ukončeným vzděláváním bez maturitní zkoušky (65,3 %), v roce 2010 se podíl osob s maturitou a bez maturity téměř vyrovnal. Podíl vysokoškolsky vzdělaných osob se za těchto patnáct let téměř zdvojnásobil a naopak podíl osob se základním vzděláním zhruba o třetinu poklesl. Obecně je zde tedy zřetelný posun k vyšší vzdělanosti obyvatelstva.

V mezinárodní perspektivě můžeme sledovat několik zajímavých jevů. V roce 2010 měla Česká republika ze všech sledovaných zemí nejnižší podíl osob se základním vzděláním (14,4 %) a zároveň nejvyšší podíl osob s nejvýše dosaženým středoškolským vzděláním (71 %). Je ovšem nutno brát tyto výsledky s rezervou, protože vzdělávací systémy jsou v rámci Evropské unie velmi odlišné.

V posledních letech dochází ke změnám nejen v úrovni dosaženého vzdělání, ale také v počtu studujících osob. Například v České republice se podíl studujících ve věkové skupině 20 – 34 let od roku 2003 téměř zdvojnásobil. Generace narozená v letech 1980 –1985 je tedy první generací, která se výší vzdělání přiblížila úrovni ostatních vyspělých států EU.

Zdroj: GOOD WORKER s.r.o.

Zpět na seznam článků